INFORMACJE DLA AUTORÓW

Informacje ogólne:

 • Materiały (teksty i zdjęcia) dostarczyć osobiście do Redakcji „Głosu Akademickiego” lub nadesłać drogą mailową (jako załącznik do maila) w terminie do 15. dnia każdego miesiąca (dostarczenie materiałów po tym terminie może wiązać się z opublikowaniem ich dopiero w kolejnym numerze pisma). Wyjątek stanowią wydania lipcowo-wrześniowe (materiały przyjmujemy do 10 września) i listopadowo-grudniowe (materiały przyjmujemy do 10 grudnia).
 • Artykuły publikujemy w kolejności ich przysłania do Redakcji (wyjątkiem są teksty okolicznościowe). Staramy się uwzględniać preferencje autorów, ale gazeta ma określoną objętość, może się więc zdarzyć, że na publikację trzeba będzie poczekać do kolejnego wydania.
 • Jedna strona w „Głosie Akademickim” to maksymalnie 6600 znaków ze spacjami. Do znaków należy doliczyć przypisy i bibliografię. Jeśli w artykule mają być zamieszczone zdjęcia, to na każde zdjęcie należy przeznaczyć minimum 1500 znaków ze spacjami i odjąć je od liczby znaków planowanego artykułu.
 • Ze względów technicznych nie jest możliwe wcześniejsze wysłanie autorom artykułu „do wglądu” ani ustalanie jego miejsca w gazecie.

Teksty:

 • Przyjmujemy wyłącznie elektroniczną wersję tekstów w formacie doc. lub rtf. Nie przyjmujemy maszynopisów i rękopisów!
 • Każdy tekst należy zatytułować i podpisać.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

Zdjęcia:

 • Zdjęcia powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików tiff lub jpg. Zdjęcia powinny mieć co najmniej 15 cm w podstawie i rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi (skany zdjęć w innej rozdzielczości nie będą przyjmowane!). Prosimy o niewklejanie zdjęć do Worda!
 • Zdjęcia należy ponumerować w kolejności ich ważności – może się zdarzyć, że nie wszystkie będziemy mogli zamieścić.
 • Opisy do zdjęć z odpowiednimi ich numerami powinny znajdować się pod tekstem.
 • Przy każdym zdjęciu powinno być nazwisko autora.