Wojskowa Akademia Techniczna z prestiżową Nagrodą Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego. Dr inż. Michał Kucewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT zajął II miejsce w konkursie organizowanym przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagrody przyznawane są młodym naukowcom za prace opublikowane przed ukończeniem 35. roku życia.

Wojskowa Akademia Techniczna z prestiżową Nagrodą Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego. Dr inż. Michał Kucewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT zajął II miejsce w konkursie organizowanym przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagrody przyznawane są młodym naukowcom za prace opublikowane przed ukończeniem 35. roku życia.

Dr inż. Michał Kucewicz otrzymał nagrodę za cykl publikacji związanych z modelowaniem struktur energochłonnych wykonanych technikami addytywnymi oraz modelowaniem numerycznym i konstytutywnym skał w aspekcie przewidywania fragmentacji.

„Nagroda Komitetu Mechaniki PAN jest jedną z najważniejszych w mojej dotychczasowej karierze naukowej. To ogromna satysfakcja i motywacja do dalszego rozwoju. Moje wieloletnie badania naukowe zostały docenione przez komitet składający się z naukowców, którzy wytyczają kierunki rozwoju metod komputerowych w Polsce i na świecie. Nagroda stanowi mocny punkt w moim życiorysie naukowym i z pewnością przyczyni się do poszerzenia możliwości badawczych w ramach różnego rodzaju grantów oraz ułatwi współpracę międzynarodową” – mówi dr inż. Michał Kucewicz.

Każdy kandydat ubiegający się o nagrodę musi mieć opublikowaną co najmniej jedną samodzielną publikację naukową. Dla komisji oceniającej wnioski szczególnie istotny jest poziom naukowy i jakość prac indywidualnych. Publikacja dr. inż. Michała Kucewicza „Numerical modeling of dolomite rock under dynamic loading conditions”, która jest częścią monografii opublikowanej po konferencji naukowej zorganizowanej przez International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering w japońskiej Okinawie spotkała się u niej z dużym uznaniem.

Przedstawiono w niej skrócony opis szacowania parametrów modelu konstytutywnego (KCC) ze szczególnym uwzględnieniem sposobu definicji płaszczyzn zniszczenia na bazie wyników dynamicznych testów jednoosiowych. Równocześnie dokonano badań eksperymentalno-numerycznych zjawisk obserwowanych podczas deformacji próbki w wysokich szybkościach odkształcenia podczas ściskania na stanowisku dzielonego pręta Hopkinsona. Monografia stanowiła wstęp do szerszych rozważań nad modelem KCC w kontekście wykorzystania go do modelowania materiałów bardzo kruchych.

Dr inż. Michał Kucewicz uczestniczył również w pracach nad kilkunastoma wysoko punktowanymi publikacjami zbiorowymi. W przypadku większości z nich miał ogromny wpływ na końcowy kształt artykułów. Cykl prac, nad którymi pracował można podzielić na dwie grupy tematyczne. Po pierwsze było to modelowanie i symulacje numeryczne elementów energochłonnych wykonanych z wykorzystaniem technologii addytywnych, czyli druku 3D z materiałów termoplastycznych i metalowych. W drugiej grupie znalazło się modelowanie i symulacje numeryczne materiałów kruchych (skała i beton).

Komitet Mechaniki PAN przyznaje nagrody od 1999 roku. W tym okresie to prestiżowe wyróżnienie otrzymało już 50 młodych naukowców z całej Polski. W ostatnich latach wśród laureatów byli również badacze z WAT. W 2019 roku nagrodę III stopnia zdobył dr inż. Łukasz Mazurkiewicz, a w poprzedniej edycji nagroda II stopnia została przyznana dr. Pawłowi Baranowskiemu.

Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk jest ciałem kolegialnym IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk grupującym uczonych z całego kraju w obrębie dyscypliny nauki jaką jest Mechanika. Członkami Komitetu, oprócz członków Akademii, są wybitni naukowcy tej dyscypliny reprezentujący głównie uczelnie i instytuty PAN. Zasadniczym zadaniem Komitetu jest oddziaływanie na rozwój dyscypliny Mechanika w skali krajowej oraz integrowanie krajowych ośrodków i środowisk naukowych.

Dr inż. Michał Kucewicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Studia doktorskie ukończył w 2022 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, gdzie obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. Wśród jego zainteresowań naukowych należy wymienić szeroko rozumiane modelowanie numeryczne, a szczególną uwagę poświęcił modelowaniu zniszczenia materiałów (od metali poprzez betony po skały) w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych. W swojej pracy wykorzystuje zaawansowane modele akumulacji uszkodzeń, których znaczna liczba parametrów zależna jest od stanu naprężenia w danym ośrodku. Współpracuje z wieloma ośrodkami przemysłowymi i naukowymi, m.in. z KGHM Polska Miedź czy Politechniką Wrocławską.

Marcin Wrzos

Fot. Katarzyna Puciłowska